งานวิจัย
 
เรื่องพัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง
 
 
เสนอต่อ
 
 
 
อาจารย์ปรางค์สุรรณ     ศักดิ์โสภณ
 
 
 
จัดทำโดย
 
 นางสาวณิชา       กฤษณพันธุ์           ม.6.2  เลขที่ 11
 นางสาวชญานิศา  ลีวัฒนา                ม.6.2  เลขที่ 12
 นางสาวภาวิดา     จิระภาณุวงศ์         ม.6.2  เลขที่ 21
 นางสาวเมธาวี      บุญสิทธิ์                 ม.6.2  เลขที่ 24
 นางสาวอรุณฤกษ์  ฤกษ์ขจรนามกุล  ม.6.2  เลขที่ 36
 
 
 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส33101)
 
ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2555
 
โรงเรียนสตรีวิทยา
 

edit @ 5 Nov 2012 19:03:18 by clockia